Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitness Discipline per 1 september 2017

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fitness Discipline en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Fitness Discipline (hierna te noemen “de deelnemer”).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Fitness Discipline het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Fitness Discipline is altijd voor de duur van 12 of 6 maanden.
 2. Na afloop wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij deelnemer de overeenkomst c.q. het lidmaatschap dan kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 4. Deelnemer dient aan Fitness Discipline een doorlopende machtiging tot automatische incasso te verstrekken waarmee Fitness Discipline  iedere maand het verschuldigde bedrag zal incasseren.
 5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, dient deelnemer het verschuldigde bedrag rechtstreeks aan Fitness Discipline te voldoen. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer de toegang tot de lessen geweigerd. Fitness Discipline is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap te beëindigen. De vordering en eventueel nog te incasseren termijnen van het abonnement worden uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.
 6. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 7. Fitness Discipline behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden, lesrooster

 1. Het lesrooster is vermeld op de website (www.fitness-discipline.nl).
 2. Fitness Discipline behoudt zich het recht voor om openingstijden, lesrooster, programma’s e.d. te wijzigen. Fitness Discipline heeft het recht om in geval van slechte weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel de bootcamp training te annuleren. Indien een les niet doorgaat zal Fitness Discipline dit voorafgaand aan de les bekend maken. In voorkomend geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van betaalde lesgelden.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Fitness Discipline gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
 4. Trainer van Fitness Discipline heeft het recht om 5 weken per jaar vakantie te nemen.  Fitness Discipline stelt de deelnemer tenminste een maand van tevoren op de hoogte van de vakantie. In deze periode zullen er geen groepslessen zijn.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Fitness Discipline.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 2.
 4. Fitness Discipline behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Fitness Discipline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Fitness Discipline, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Fitness Discipline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer Fitness Discipline vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Persoonsgegevens

 1. Fitness Discipline verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Fitness Discipline zijn opgenomen. Fitness Discipline gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitness Discipline aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Fitness Discipline, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Fitness Discipline te accepteren.
 4. Fitness Discipline is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.